Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

saycheese
19:05
2647 1558
Reposted fromsavatage savatage viadupablada dupablada

March 07 2018

saycheese
19:57
7394 0e50
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
saycheese
19:56

March 04 2018

11:41
5591 568e
Reposted fromtosiaa tosiaa viakriokineza kriokineza
saycheese
09:29
6149 e295
Reposted fromshakeme shakeme vialaluna laluna

March 02 2018

saycheese
16:25
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
15:19
0919 cc53 500
Reposted fromerial erial viakrolfasolek krolfasolek

February 27 2018

saycheese
21:22
8428 a6db
Reposted fromonlyman onlyman vianadis nadis
saycheese
21:00
4248 4432 500
Reposted fromtfu tfu viabladzik bladzik

February 26 2018

saycheese
22:04
saycheese
22:04
saycheese
22:04
8079 8bab 500

February 22 2018

22:08
saycheese
18:15
9719 99d1 500
Reposted frommoai moai vianiedonaprawienia niedonaprawienia
saycheese
18:15

February 19 2018

saycheese
22:00
saycheese
21:44
0823 7a3c
Reposted fromintrigante intrigante viaRedPenny RedPenny

February 15 2018

saycheese
23:52
saycheese
23:44
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadobby dobby

February 13 2018

saycheese
22:47
6801 fe8f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl